Remedial Teaching

Remedial teaching is een specialisme binnen het onderwijs dat zich richt op kinderen met specifieke leerproblemen. Met behulp van gespecialiseerde technieken en benaderingen wordt er gewerkt aan het oplossen van de leerproblemen.

Voorafgaand aan de begeleiding wordt er eerst een didactisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt bekeken:

 • bij welk onderdeel van lezen, spellen of rekenen de problemen zich voordoen
 • wat de leervorderingen en -achterstanden zijn.

Het is geen exacte herhaling van de lessen die op school gegeven worden. Dan spreek je van bijles. Bijles is een herhaling van de reeds aangeboden lessen. Dat is RT niet.

Wat is het dan wel? De Landelijk Bureau Remedial Teaching (LBRT) geeft een duidelijke omschrijving. Bij remedial teaching moet je o.a. denken aan:

 • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
 • werken volgens een vast plan: signalering, diagnosticering, remediëring, evaluatie
 • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
 • hulp op maat n.a.v. een speciale hulpvraag
 • aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem te kunnen omgaan (bv dyslexie)
 • het maken van een handelingsplan
 • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen

RT kan zowel op school als in een particuliere praktijk plaatsvinden. Het komt regelmatig voor dat scholen geen officiële remedial teacher hebben, maar kiezen voor het begeleiden van de zorgleerlingen in de groep. Vaak hebben de leerkrachten dan een speciale cursus gevolgd waarin ze geleerd hebben hoe ze het beste met verschillen tussen leerlingen moeten omgaan (b.v. GIP: ‘Van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht’). Toch blijven er altijd leerlingen die meer hulp op maat nodig hebben. In dat geval kunt u de hulp van een remedial teacher inroepen.

Mijn begeleiding is mogelijk bij problemen op het gebied van:

 • spelling
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • dyslexie
 • rekenen
 • dyscalculie